Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ ÚVODNÉ USTANOVENIA

Eat & coffee s.r.o.
so sídlom: Partizánska cesta 118, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44002432
IČ DPH: SK2022554853
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14454/S,
Predávajúci je platcom DPH.
Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho www.carrarocaffe.sk/e-shop/
Prevádzková doba: 8.00 h – 16.00 h
Tel: +421905500508
email: eraclea@eraclea.sk
číslo účtu pre bezhotovostné platby IBAN: SK87 7500 0000 0040 0804 2166

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVKA A SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky a predávajúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzatvorenú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho tzv. kúpna zmluva na diaľku.

2.2. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho alebo v kamennej predajni na adrese: Partizánska cesta 118, 97401 Banská Bystrica.

2.3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom ( záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.)

2.4 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín (v pracovných dňoch) emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! Akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov a množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného tovaru.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

3.1 Kupujúci má právo objednávku zrušiť pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení môže zrušiť objednávku len z dôvodu, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť na web-stránke predávajúceho e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.2 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar (napr. je vypredaný, nevyrába sa alebo sa výrazným spôsobom zmenili vlastnosti alebo cena tovaru.) V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a podobne.

4. CENY

4.1 Ceny v internetovom obchode http://carrarocaffe.sk/e-shop/ sú uvedené vrátane DPH 20%. V prípade špeciálnej akcie je pri výrobku uvedená akciová cena s DPH 20%.

4.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

5. PLATBY

5.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. prevodným príkazom zo svojho účtu,
 2. dobierkou
 3. v prípade osobného odberu na mieste určenom predávajúcim, je možná platba v hotovosti pri preberaní v dobe prevádzkových hodín predávajúceho

5.2 Platba je možná iba v EUR.

5.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

6. SPÔSOB DORUČENIA A DODACIE PODMIENKY

6.1 Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čo najkratšom čase, najneskoršie do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej ceny na účet predávajúceho a to v prípade dodávania tovaru kuriérom.

6.3 Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

6.4 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. kuriérskou službou,
 2. Slovenskou poštou,
 3. osobný odber na mieste určenom predávajúcim

6.5 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.6 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.7 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.8 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.10 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že bude nedostatok tovaru a tak objednaný tovar bude dodaný v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné je platené ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci chce od zmluvy odstúpiť, musí o tom písomne informovať predávajúceho zaslaním vyplneného formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). Formulár je možné poslať poštou, resp. môže byť doručený aj elektronicky.

7.2 V stanovenom termíne je kupujúci oprávnený vrátiť tovar. Tovar na vrátenie musí byť:,

 1. nepoškodený,
 2. v primeranom obale v kompletnom stave (vrátane príslušenstva),
 3. musí obsahovať všetky pôvodne priložené manuály a záručný list,
 4. musí byť opatrený dokladom o zakúpení tovaru.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný:

 1. kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
 2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

 1. prevziať tovar naspäť,
 2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.1 až 8.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6. Predávajúci doporučuje kupujúcemu poistiť vrátenú zásielku, nakoľko pri prípadnej strate balíka za stratu predávajúci neručí. Balík je potrebné zaslať na adresu predávajúceho:
Eat & Coffee s.r.o.
Partizánska cesta 118
97401 Banská Bystrica

8. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1 Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár (viď. Príloha č.1) a doručí ho predávajúcemu.

8.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, ak nie je na obale uvedené inak. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.6 Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad. Za písomný doklad sa považuje aj elektornická komunikácia.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (oboznámenie so spracúvaním)

Pre zákazníkov spoločnosti Eat & Coffee s.r.o. v znení účinnom od 13.3.2017 podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa.

Spoločnosť Eat & Coffee s.r.o. so sídlom Partizánska cesta 118, 97401 Banská Bystrica, IČO: 44002432 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom týchto informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje zákazníkov spoločnosti:

 1. Databáza klientov
 2. Marketing
 3. Internetový obchod (Eshop)
 4. Call centrum
 5. Účtovné doklady

Článok 2.

Účel spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:

 1. uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)
 2. registrácia v internetovom obchode
 3. poskytnutie záručného a pozáručného servisu
 4. poštový styk so zákazníkom
 5. informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania
 6. organizáciu marketingových súťaží
 7. zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka

Článok 3.

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:

 1. meno, priezvisko a titul
 2. bydlisko
 3. miesto dodania/doručenia
 4. emailová adresa a telefónne číslo

Článok 4.

Doplňujúce informácie.

a) Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
962 33 Budča
IČO: 36 624 942
Obchodný register Vložka číslo:  9084/S

Slovenská pošta
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 803/S

b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. Zákona č. 122/2013. Z.z.

c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. Zákona č. 122/2013. Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.

d) Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.

e) Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.

f) Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

g) Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Článok 5.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 9. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

10. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

11. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Článok 6.

Webová stránka spoločnosti.

 1. Webová stránka www.eshop.carrarocaffe.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Eat & Coffee s.r.o. so sídlom Partizánska cesta 118, 974 01 Banská Bystrica
 2. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.
 3. Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky, napr. ďalšie webové stránky firmy Eat & Coffee s.r.o. s ďalšími značkami produktov. Ale aj webové stránky našich autorizovaných výrobcov strojov, alebo webové stránky sociálnych sietí. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť Eat & Coffee s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

Eat & Coffee s.r.o., IČO: 44002432, IČ DPH: SK2022554853, DIČ: 2022554853, sídlo: Partizánska cesta 118, 97401 Banská Bystrica, SR, zápis v: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka. č. 14454/S, tel.č.: +421905500508, e-mail: eraclea@eraclea.sk, www.eshop.carrarocaffe.sk, www.carrarocaffe.sk, www.eraclea.sk, www.arthemia.sk, www.krbydizajn.sk
bankové spojenie: ČSOB, IBAN: SK8775000000004008042166, SWIFT Code: CEKOSKBX

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
 • 10.2 Všetky kúpne zmluvy uzavreté na diaľku sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a a to čo nie je upravené v nich sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Banskej Bystrici dňa 1.8.2016

Príloha č.1

Reklamačný formulár

Meno a priezvisko
Telefón:
E-mail:
Číslo bankového účtu:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Výrobca (Značka):
Typ výrobku (Model):
Výrobné číslo:
Dátum predaja:
Číslo faktúry:
Popis poruchy:

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j/ zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ tovar nerozbalil (§ 7 ods. 6 písm. i/ zákona č. 102/2014 Z.z), a to za týchto podmienok:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese Eat & Coffee s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 118, 97401 Banská Bystrica, alebo mailom na adresu eraclea@eraclea.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou „Všeobecných obchodných podmienok“. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar bude vrátený. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť na adresu: Eat & Coffee s.r.o., Partizánska cesta 118, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.